Privacy beleid Pite Media B.V. (Promotor)

Promotor.nl is een website van Pite Media B.V. (hierna aangeduid als “Pite Media”). Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten, producten (waaronder tijdschriften) en (televisie)programma’s van Pite Media.

Met dit privacy beleid verschaft Pite Media informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals (online) promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyalty programma’s.

De informatie die wij verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Pite Media B.V. (Laapersveld 1, 1213 VB Hilversum).

Via contact@promotor.nl is het mogelijk om contact op te nemen met Pite Media met vragen over dit privacybeleid en persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt.

Ook kan het zijn dat u ons toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of u zich abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

Pite Media kan uw persoonsgegevens alleen uitwisselen met derden als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Door deel te nemen aan ‘doe mee’ e.a. acties doet u dat automatisch.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor o.a. de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om – indien de website die mogelijkheid biedt – contact op te nemen met andere gebruikers; als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. En indien relevant om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

Daarnaast maakt onze website, https://www.promotor.nl (hierna: “de website”) gebruik van cookies en andere gerelateerde technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In ons cookie-beleid informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website. Die kunt u hier vinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Uitsluitend als u ons daarvoor (ondubbelzinnig) toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Pite Media. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kunt u een email sturen aan contact@promotor.nl, een brief gericht tot Pite Media (Laapersveld 1, 1213 VB Hilversum).

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Wij handhaven een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een email sturen naar contact@promotor.nl, een brief gericht tot de Pite Media (Laapersveld 1, 1213 VB Hilversum).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan het eerder genoemde adres.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Onze servers staan in Europa. Om technische en operationele redenen kan het toch nodig zijn dat uw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Pite Media gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt u, voor zover nodig, er mee in dat uw (persoons )gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven.

Wijzigingen

Pite Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig deze privacy statement voor het privacybeleid van Pite Media.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.